Geen producten (0)

Kenmerken Graco 695 airless verhuur:                                                      

Geschikt voor het verspuiten van waterverdunbare coatings.

Compleet geleverd inclusief spuitslang/spuitpistool met spuittip en filter.

Maximale opbrengst: 3.0 ltr/minuut

Maximale werkdruk 230 Bar.

Maximale tipgrootte 0.031 inch.

Verhuurprijs per dag:   € 185,00 excl. BTW

Verhuurprijs per week: € 370,00 excl. BTW

                                                                                                                                                         

Graco telescopische roller 90-180 cm verhuur.

Voor klussen waar spuitnevel niet gewenst is of waar spuiten niet mogelijk is.

Geschikt voor waterverdunbare coatings.

Aan te sluiten op Graco 695 airless.

Verhuurprijs per dag:    € 21,00  excl. BTW

Verhuurprijs per week:  € 49,50 excl. BTW

 

Verhuur per dag = max. 24 uur vanaf tijdstip afhalen in ons depot, exclusief borg/transportkosten.

Wij vragen iedereen die bij ons huurt zich te legitimeren met een geldig legitimatiebewijs voorzien van een pasfoto.

Onze machine's en gereedschappen vertegenwoordigen een aanzienlijke waarde, daarom vragen wij van paticuliere klanten

en bedrijven, welke geen rekeningklant van ons zijn, een borgsom.

Indien kunnen de gehuurde goederen tegen een vergoeding bezorgd en gehaald worden.

Voor informatie zie onze verhuurvoorwaarden.

Geintereseerd, vul dan geheel vrijblijvend ons "contactformulier" in bovenaan de pagina.

 

 

         

VERHUURVOORWAARDEN.

Artikel 1. Prijzen

De huurprijzen zijn gebaseerd op het materieel wat het depot verlaat, excl. BTW. SRS-Tools behoudt zich het recht voor haar huurprijzen op ieder moment aan te passen.

Artikel 2. Duur

Als aangegeven op het huurcontract. Het materieel wordt als verhuurd beschouwd en is onder volledige verantwoording van de klant vanaf het moment dat deze het depot verlaat onverschillig of het transport door SRS-Tools of door de huurder geschiedt. De huurperiode wordt als beëindigd beschouwd vanaf het moment, dat het materieel terug is in het depot. De huurder kan een einde aan de huurperiode maken naar goeddunken, behalve in geval van een speciale overeenkomst tussen huurder en SRS-Tools.
SRS-Tools heeft het recht te allen tijde het verhuurde materieel terug te eisen.

Artikel 3. Transport

Alle huurprijzen zijn gebaseerd op afhaling van het materieel aan het depot. Heen en terug transport zijn voor rekening van de huurder en gebeuren onder zijn verantwoordelijkheid. Ingeval van transport zijn door SRS-Tools en/of hulp bij laden en lossen, wordt aan de huurder in rekening gebracht op basis van een vastgesteld bedrag per manuur voor transport en uurtarief per manuur. Retourvrachten dienen 24 uur van te voren aangevraagd te worden.

Artikel 4. Gebruik en onderhoud

De huurder verplicht zich ertoe het gehuurde in uitstekende staat te handhaven en schoongemaakt terug te bezorgen. SRS-Tools is in geen enkel geval aansprakelijk voor schade of breuk voortvloeiend uit verkeerd gebruik en kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schades van welke aard dan ook, die door gehele of gedeeltelijke stilstand van het bedrijf, of uit welke hoofde dan ook, voor SRS-Tools of derden mochten of kunnen ontstaan. De reparatie die niet voortvloeien uit normale slijtage zijn voor rekening van de huurder. Het gehuurde materieel mag in geen geval Nederlands grondgebied verlaten zonder schriftelijke toestemming van SRS-Tools. Oliën, vetten en brandstof zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 5. Eigendom

Het verhuurde materieel blijft te allen tijde eigendom van SRS-Tools. De huurder is niet gerechtigd het materieel te verkopen, te verhuren of anderszins aan derden in gebruik of in onderpand te geven. Huurder is aansprakelijk voor schade en kosten welke voortvloeien uit handelingen in strijd met het bovenstaande.

Artikel 6. Facturering- en betalingsvoorwaarden

1. Alle betalingen, inclusief waarborgsom, dienen te geschieden bij de aanvang van de huurovereenkomst zonder enige korting of schuldvergelijking. Wij zijn echter te allen tijde gerechtigd voor iedere levering of deellevering contante betaling te verlangen dan wel verdere leveringen onder rembours te doen geschieden.

2. Indien huurder na schriftelijke aanmaning in gebreke blijft de verschuldigde hoofdsom binnen de geldende termijn aan ons te betalen dan heeft zulks onverminderd enig ander aan toekomend recht ten gevolge dat:

a. al onze openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar worden.

b. bij gebreken van betaling na 30 dagen zijn wij gerechtigd de huurder over het volle bedrag van de faktuur vanaf de faktuurdatum een rente in rekening te brengen van 1½% per maand. In geval van niet tijdige betaling komen de incassokosten zowel als de gerechtelijke als de buiten gerechtelijke welke laatste wij fixeren op 15% van het opeisbaar bedrag, voor rekening van de huurder.

c. wij gerechtigd zijn zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst onze overeenkomst(en) met huur door middel van een aangetekend schrijven geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de uitvoering daarvan geheel of gedeeltelijk op te schorten zonder tot enige schadevergoeding jegens huurder gehouden te zijn.

d. alle door ons te maken kosten in verband met de inning van onze vordering of de opschorting danwel de ontbinding van de overeenkomst waaronder zijn begrepen advocaten- en deurwaarderskosten, door huurder aan ons vergoed moeten worden.

e. huurder gehouden is alle door ons geleden schade te vergoeden.

3. Indien zulks door ons wenselijk geacht wordt, zijn wij gerechtigd van huurder een garantie tot meerdere zekerheid te verlangen. Bij niet nakoming van huurders betalingsverplichtingen zullen wij deze garantie aanspreken tot een bedrag dat overeenstemt met al onze vorderingen op huurder. Kosten welke huurder maakt om een dergelijke garantie te verkrijgen komen geheel voor zijn rekening.

Artikel 7. Beschadiging, vermissing en diefstal

De huurder draagt volledig het risico van beschadiging, vermissing en diefstal. Indien één van de gevallen zich voordoen, zal hij SRS-Tools direct op de hoogte stellen van een dergelijke gebeurtenis. Huurder is in dat geval gehouden SRS-Tools volledig schadeloos te stellen.

Artikel 8. Annulatie

In geval van het niet nakomen van de voorwaarden vermeld in het huurcontract, behoudt SRS-Tools  zich het recht voor het contract te annuleren en de huur op dat moment op te eisen.

Artikel 9. Rechtsmacht

Zodra het materieel in handen is van de huurder, zijn vertegenwoordiger of transporteur, zijn automatisch de bovenvermelde huurcondities van toepassing. In geval van geschillen zal getracht worden een aanvaardbare oplossing te vinden. Wanneer dit niet mogelijk is, zal het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement